ورژن جدید و زیبا و قشنگ اجرای برگیسویت ای جان 2:29