سندغیرمرتبط باعملیات چک برای حسابی ازنوع اسناد پرداختی 3:12