استقبال کم نظیر از گروه تخصصی فرش اسلیمی در دموتکس 2019 0:48