حرف های جالب استاد ماندگاری به کسانی که میگویند دست دادن با نامحرم که چیزی نیست !!!!! 2:18