گفت وگو با دیوید اسکوایرز، تصویرساز مشهور روزنامه ی گاردین 3:39