آرم شروع برنامه تلویزیونی ، برگی از تاریخ انقلاب 0:43