زمینه (دلخوشی مون شده تو دنیا عشق حسین ) / حاج ابراهیم رحیمی

3:36