افتتاحیه مجتمع پیمان در نمایشگاه بین المللی درب و پنجره 1:29