تصاویرى از لحظه محاصره آخرین داعشى ها در ساحل رود دجله 2:10