سینیق کونول لر- قسمت آخر فصل اول-گوزل باخیر (شعر ترکی ) 2:11