سفرنامه اجرای گروه سرود نجم الثاقب تهران در مشهد مقدس 1:54