پیش نمایش جلسه بیست و چهارم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:00