دونوازی سنتور و گیتار-- آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین 1:00