به یاد شهید ابراهیم هادی و یارانش ... + صوت کمتر شنیده شده حاج ابراهیم 2:27