خندوانه، 26 شهریور 94، آوازخوانی، تیتراژ پایانی 9:37