حضور مردم و مسئولین در محفل انس با قران روستای عربی 1:17