خندوانه، 24 شهریور 94، دعوت از کمدین های گروه هفتم 8:52