شور ( به خدا دنیا رو نمیخوام)/ حاج محمدرضا طاهری 1:49