خشت خام / نوبت سی و هشتم / گفتگوی حسین دهباشی با احمد زیدآبادی 2:17:19