فیلم لحظه ی ورود به مقام صاحب الزمان از دید یک زائر 1:55