شعر طنز محلی (محمد غریبی)روستای عربی-قسمت دوم 2:26