روحانی:حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم 1:10