پیش نمایش جلسه چهل و دوم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:57