ماشین سورتینگ رنگی لپه / شرکت مهندسی آراد / 02156236956 2:32