محمدعلی اثنی عشری: گوشَ امثال من تو جبهه آسیب دید متولیان امور کرشده اند!!َ 6:49