شب 21 رمضان 1392 - عبدالحمید دشتی فرد (ناخدا) مسجد امام 18:14