زانیار خسروی - لحظه هایی از آلبوم بیست و هشت .... 1:28