راتین رها - باران ترین کرمانی ام / از اشعار وجیهه زمانی 1:09