مصاحبه با استاد ساعدی‏-دبیر هندسه خوانسار از 1347تا1377 1:29