برنامه پرواز کنکوری ها - شبکه2 / بیست و هفتم شهریور93 29:11