همایش روزباز دانشگاه علم و صنعت ایران (معرفی رشته های دانشگاه)

0:48