زیروبم 243- چنگیز حبیبیان: نماهنگ دفاع مقدس حلال است و آلات موسیقی آن حرام؟! 24:07