فتح الله زاده : بازیکنی برای استقلال نمونده که جذب شوند 1:45