نظری افشار: این مدال و سکو رو تقدیم مردم ایران میکنیم

1:08