بازسازی منزل یوسف آبادجهان آرا- مهندس هاشمی(قبل) 2:58