سخنرانی آقای دکتر نصیر دهقان در سمینارهای ترک سیگار-6 1:07