دولتها نمی خواهند منافع خود درفضای مجازی را ازدست بدهند

44:57