سخنرانی استاد رائفی پور- معلم ماندن و تداوم راه حسینی 1:29:42