مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان3 8:19