مصاحبه وزیر بهداشت در خصوص مجروحان حادثه تروریستی اهواز 1:16