بهتر کد بزنیم بهتر میتونیم استفاده کنیم ازش و وقت کمتری 1:41:24