ادعاهای یک خلبان؛هواپیمابدون ترمزسه هفته درحال پروازبود 2:11