مدیریت مزرعه کلزا در مرحله داشت - برنامه تلاش سبز

24:01