پاسخ رئیسی به تمام شایعات درباره تعدد دفاتر آستان قدس رضوی

2:40