واکنش بهنام ابوالقاسم پور به صحبت های ده نمکی: فوتبالی هایی هستند که جواب بدهند 1:19