روایت معلم مبارز گچسارانی از جنایات پهلوی در گچساران 12:05