روایت ارژنگ سیفی زاده از رابطه فن و حال در موسیقی 0:55