رقص شاد آذربایجانی گروه بزرگ آیلان تهران در جشن فجر 1:10