عملیات یوفو (پایگاه نازی در قطب جنوب) + زیرنویس فارسی 44:27