سنتورنوازی زیبا- آموزشگاه موسیقی هنر ایران زمین 1:00